Ô trả sách Flex Bookdrop Bibliotheca

Liên hệ đặt hàng

  • Trả sách một cách dễ dàng, nhanh chóng đúng thời hạn tại thư viện
  • Người dùng thư viện chủ động trong việc trả lại sách
  • Nhân viên thư viện có nhiều thời gian hơn để tạo quy trình làm việc hiệu quả hơn, dành nhiều thời gian hơn để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.